Organigrama

Extras din statutul INLPSI:

Capitolul VI

Organe de conducere, administrare si control

Art. 20

Asociatia functioneaza prin urmatoarele organisme:

- Consiliul director format din membrii fondatori

- Comisia pentru asigurarea calitatii formarilor si certificarilor APNLSI (poate fi constituita din 3 pana la 5 membrii propusi de orice membru al Asociatiei si supus votului general. Pentru a fi aleasa, persoana are nevoie de votul 1/3 al membriilor Asociatiei si 2/3 al Consiliului director. Din acesta comisie va face parte obligatoriu 1 membru al Consiliului director, primid titulatura si responsabilitatiile de Director de formare)

- Comisia pentru cercetarea eficentei si promovarea APNLSI (poate fi constituita din 3 pana la 5 membrii propusi de orice membru al Asociatiei si supus votului general. Pentru a fi aleasa, persoana are nevoie de votul 1/3 al membriilor Asociatiei si 2/3 al Consiliului director)

- Comisia de mediere (poate fi constituita din 1 pana la 3 membrii propusi de orice membru al Asociatiei si supus votului general. Pentru a fi aleasa, persoana are nevoie de votul 1/3 al membriilor Asociatiei si 2/3 al Consiliului director)

- Adunarea generala

Art. 21

Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, alcatuit din totalitatea membrilor fondatori si a membrilor Comisiilor adiacente Asociatiei (Comisia pentru asigurarea calitatii formarilor si certificarilor APNLSI, Comisia pentru cercetarea eficentei si promovarea APNLSI, Comisia de mediere)

Atributiile Adunarii Generale sunt:

- stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatei;

- aproba bugetul de venituri, cheltuieli si bilantul contabil;

- alege si revoca membrii Consiliului director;

- stabileste nivelul cotizatiei si al modalitatii de plata a acesteia;

- admite sau exclude membrii;

- aproba asocierea sau colaborarea cu alte organisme similare;

- decide infiintarea de filiale si alte structuri teritoriale;

- decide modificarea actului constitutiv si al statutului;

- decide dizolvarea si lichidarea Asociatiei.

Adunarea Generala ordinara are loc anual. Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata de catre Consiliul Director ori de cate ori este cazul. Pot participa la Adunarea Generala ordinara toti membrii Asociatiei, indiferent de statutul lor, avand drept de propunere si vot (cu exceptia membriilor interesati).

Art. 22

Adunarea Generala se convoaca, prin anuntare cu 15 zile lucratoare inainte.

Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot in urmatoare pondere: 1/3 membrii Comisiilor adiacente si 2/3 membrii Consiliului director al Asociatiei, in prezenta a cel putin 2/3 din membrii ei.

Art. 23

Intre sedintele Adunarii Generale, activitatea Asociatei este condusa de Consiliul Director, compus din:

- presedinte;

- vicepresedinte;

- director economic

- secretar general

- director de formare

- presedinte Comisia pentru asigurarea calitatii formarilor si certificarilor APNLSI

 

Art. 24

Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;

d) hotaraste infiintarea de noi filiale;

e) decide modificarea Actului Constitutiv si a Statutului;

Discutiile si deciziile se consemneaza intr-un Registru de Procese Verbale.

Procesul Verbal se va semna de toti membrii participanti. In intervalul dintre sedinte, presedintele Consiliului asigura realizarea masurilor stabilite de Adunare si Consiliu.

Art. 25

Controlul finaciar intern al Asociatiei este asigurat de Directorul economic care are urmatoarele atributii:

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

c) participa la sedintele Consiliului Director, cu drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii la hotararea Adunarii Generale.

Capitolul VII

Atributiile membrilor de conducere

Art. 26

PRESEDINTELE:

- coordoneaza activitatea Consiliului Director pe perioada mandatului incredintat;

- asigura continuitatea si permanenta activitatii Asociatiei;

- reprezinta ASOCIATIA DE NEURO-PROGRAMARE LINGVISTICA SOMATO-INTEGRATIVA in toate ocaziile ce necesita angajarea acesteia prin prezenta si semnatura;

- informeaza si colaboreaza cu vicepresedintele asupra activitatii Asociatiei si semneaza toate actele care angajeaza Asociatia.

- va lua parte sau va delega un membru al Adunarii Generale la toate tranzactiile comerciale care se efectueaza pentru Asociatie;

- urmareste buna gospodarire a fondurilor si mijloacelor din dotare;

- aproba evidenta membrilor Asociatiei si semneaza legitimatiile membrilor;

- aproba proiectele de programe trimestriale de activitate ale Asociatiei.

VICEPRESEDINTELE:

Se stabileste 1 vicepresedinte.

Vicepresedintele sprijina presedintele si colaboreaza cu acesta in indeplinirea sarcinilor si obiectivelor statutare si cele derivand din programele de activitate ale Consiliului.

Vicepresedintele supravegheaza activitatea de relatii cu organismele guvernamentale, organizatii neguvernamentale, activitatea de sponsorizare, etc.

DIRECTORUL ECONOMIC:

- tine evidenta actelor si documentelor activitatii Consiliului si Asociatiei;

- asigura corespondenta Consiliului;

- tine evidenta la zi a membrilor Asociatiei;

- urmareste incasarea cotizatiilor, a costului abonamentelor la revista Asociatiei, a costului altor publicatii;

- incaseaza taxele de participare la diverse manifestari;

- plateste cheltuielile aprobate de catre presedinte sau Consiliul Director,

- urmareste exercitiul financiar si se preocupa de intocmirea bilantului;

- inregistreaza sumele banesti provenite din donatii si alte surse in beneficiul Asociatiei;

- informeaza lunar situatia casei, iar in Adunarea Generala prezinta un raport detaliat asupra fondurilor si patrimoniului Asociatiei;

- este responsabil in a reprezenta Asociatia in relatiile cu institutiile bancare.

SECRETARUL GENERAL:

- coordoneaza activitatea secretariatului Asociatiei

- planifica activitatea Consiliului Director, pregateste materialele de sedinta si asigura prezenta la sedinta a Consiliului;

- intocmeste procesele-verbale ale sedintelor Adunarii Generale si ale Consiliului Director si urmareste indeplinirea la termen a hotararilor acestora;

- mentine registrul de corespondenta

- urmareste tinerea la zi a evidentelor Asociatiei si se ingrijeste de mentinerea in buna ordine a actelor Asociatiei

- coordoneaza activiatea Membrii Onorifici ANLPSI

- Secretarul General al Asociatiei isi poate delega functia oricarui membru al Consiliului Director sau al Asociatiei, pe o perioada limitata.

 

DIRECTORUL DE FORMARE:

–dezvolta si emite directive unitare de instruire si perfectionare, necesare asigurarii unui inalt nivel calitativ al utilizarii programarii neuro-lingvistice si abordarii somato-integrative

–organizeaza conferinte, simpozioane si congrese cu scopul de a implementa tehnicile de NLP si somato-integrative

– cerceteaza eficienta aplicarii programarii neuro-lingvistice somato-integrative

– cerceteaza respectarea normelor etice

– cerceteaza si dezvolta permanent tehnicile programarii neuro-lingvistice si somato-integrative, in colaborare si prin schimb de experienta cu institutii si organizatii interesate, interne si internationale

 

PRESEDINTE Comisia pentru asigurarea calitatii formarilor si certificarilor APNLSI:

  • coordoneaza activitatiile comisiei pentru asigurarea calitatii formarilor si certificarilor APNLSI
  • informeaza toti membrii comisiei pentru asigurarea calitatii formarilor si certificarilor APNLSI depsre noile standarde profesionale in termen de maxim 3 zile de la propunerea si votarea lor de catre si in Consilul director
  • verifica dosarele noilor membrii aspiranti la statutele: Basic ANLPSI, Consilieri/Psihoterapeuti ANLPSI, Traineri NLP ANLPSI, informeaza Directorul de formare si acorda acreditarile/atestarile impreuna cu acesta.

Contactati-ne

INSTITUTUL DE NEURO-PROGRAMARE SOMATO-INTEGRATIVA

Bulevardul Stirbei Voda nr. 7 Craiova. Dolj, Romania

  • Presedinte: 0725.161.169
  • Secretariat: office@inlpsi.ro

© INSTITUTUL DE NEURO-PROGRAMARE SOMATO-INTEGRATIVA.